Öppen Sans font - Upphovsrätt 2017 Ascender Fonts.

Den Öppna Sans fonten är lisencierad under Apache Licensen, Version 2.0 (''Licensen''); Du får inte använda denna fil förutom i enlighet med denna Licens. Du kan erhålla en kopia av Licensen vid http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Om inte tillämpliga lagar så kräver eller överenskommet skriftligen, mjukvara distribuerad under Licensen är distribuerad på en ''I BEFINTLIGT SKICK'' GRUND UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, vare sig uttryckligen eller underförstått.

Se den specifika ordalydelsen i Licensen som reglerar tillstånd och begränsningar under Licensen.