VIKTIGT:  Detta  Licensavtal med Slutanvändare (härefter ‘LMS’ eller ‘Avtal’) innehåller ansvarsbegränsingar och ansvarsfriskrivningar til förmån för licensgivaren, Performance Designed Products LLC (‘PDP’) i Paragraf 12  och innehåller en klausul om använding av obligatorisk skilje i civile tvistemål i Paragraf 15.  Läs dessa klausuler noggrant innan du börjar använda Programvaran eller Servicen (såsom dessa definieras i Avtalet).

Den engelske originalversionen av Avtalet er PDP’s officielle och auktoritative bestämmelse av användarens rättigheter och skyldigheter med avseende på PDP’s Afterglow Configuration App Programvara och den associerade Tjänst (såsom definierad i Avtalet).  Om den engelske originaltexten och dess svenska översättning leder till oföränliga resultat skall den engelske texten råda.

1.  LAGLIGT BINDANDE AVTAL:  Avtalets bestämmningar utgör et lagligt bindande avtal mellan dig som licenstagare, antigen personlig eller som auktoriserad representativ för någon juridisk person (i båda fall definierad som ‘Du’, ‘Dig’ , ‘Din’ eller ‘Ditt’) og PDP, och bestämmar de avtalvillkor  enligt vilka PDP licensierar Afterglow Configuration App mjukvaran (‘Mjukvaran’) och associarade tjänster, produkter, innehåll, og tillgängliga webbplatser (tillsammans med Mjukvaran definierad som ‘Tjänsten’) till Dig. I Avtalet hänvisar orden ‘PDP’, ‘Vi’, ‘Oss’, och ‘Vår’ till Performance Designed Products LLC. Om Du ger andre tillgång eller tillstånd till att använda Tjänsten via Din konto, eller om Du handlar som laglig representativ för sådanna skall de räknas för att vara inkluderad i definitionen av ‘Du’, ‘Deg’ ‘Din og ‘Ditt’ slik orden används i Avtalet.  PDP har rätt att ändra eller modifiera dessa avtalvillkorna med andra villkor när som helst och utan varning såvida sådan varning krävs enligt tillämplig lag. Du bör därför ofta kolla på den gällande versionen av detta Avtalet.

2.  ANVÄNDING AV OG TILLGÅNG TILL TJÄNSTEN:  Du er licenstagare, icke köpare av PDP’s Tjänst og licensen kan bara används i strikt överensstämmelse med avtalvillkorna som innehölls i detta Avtalet. Din lagliga använding av och tillgång til Tjänsten beror på att (i) Du, Din förmyndare, eller Din lagliga representativ har rättslig kapacitet  att ingå ett giltigt avtal; (ii) Din använding av Tjänsten er begränsad till laglig och personlig använding; og (iii) Du följer villkoren i Avtalen i din använding  av Tjänsten.  Du er själv ansvarig för krav, skador, förlust, kostnader, utgifter och andre ekonomiske bördor uppkommit som ett resultat av otillräcklig säkring av tillgången till til Din anordning (oavsett om den otillräckliga säkring inträffad med eller utan Din kunskap eller samtycke).

3. BEGRÄNSAD LICENS:  Beroande på Din överenstämmelse med avtalvillkoren beviljats Du härmed en återkallelig, personlig og icke överförbar, icke-exklusiv personlig licens till att installera och använda Tjänsten på din Xbox konsol eller på en personlig dator som du äger eller förfogar eller har kontroll över og til att erhålla tillgång til och använda Tjänsten på sådana anordninger.

4.  TJÄNSTEN:  Mjukvaran låter dig gøra det føljande på din Xbox Controller: (A) inställning av din controller for prismatisk belysning; (B) justering och låsning av vibrationsstyrkan på contolleren även inkluderande justering av ljuden på varje motor og full frånkoppling av motorerna och sålunda helt eliminera vibrationsmodus; (C) snabbt utføra ljudjusteringer med använding av Mjukvaran som till exempel justering av ljudvolymet fra 0% till 100% med använding  av volymmätaren, justera mixen av spel och chat, finjustera ditt headset med använding av mikrofonens kontrollmätare och dämpa volymet, micet, enskilda spel och chat ljud; (D) finjustera Din personlige spelupplevelse med använding av dubbla multi-funktionelle hjul med 6 programmerbare effekter som kan justeras eller frånkopplas; (E) skapa en profil för alla Dine spel eller bygga enskilda profiler for flere spel; (F) visuelt justera Dine personlige inställningar blant Mjukvarens andre funktioner och fördelar.

5. RESTRIKTIONER PÅ ANVÄNDING:  Du lovar att inte göra något som utgör brott mot avtalsvillkorna, och dessutom att:

A. Du kommer inte själv, och du kommer inte tillåte eller hjälpa någon annan till att (i) gøra forsøk på att dekompilera, reverse engineera, plocka isär eller på något annat sätt härleda källkoden från Mjukvaran; (ii) modifiera, anpassa, förbättra, skapa nya funktioner  eller härledda produkter baserat på Tjänsten (iii) använda, kopiera, modifiera, ändra eller överlåta Tjänsten i motsats till Avtalet eller tillämplig lag och förordningar; (iv) hyra ut, försälja, distribuera eller sublicensiera Tjänsten helt eller delvis (v) ta bort, eller ändra upphovsrättmeddelande, varumärken eller andra meddelande om någon äganderätt från antigen PDP eller någon annan person, eller (vi) använda Tjänsten medan Du hanterar tungt maskineri eller deltar i annan verksamhet  var otillräcklig uppmerksamhet kan medföra skada på person, dödsfall eller skada på egendom; och

B. Du skall inte missbruka Tjänsten, och du forstår at ‘missbruk’ av Tjänsten innefattar, utan begränsning, använding  av Tjänsten på ett sådant sätt att Du (i) störar andra kunders rätt att använda  Tjänsten eller PDP’s förmåga att leverera Tjänsten; (ii) kränker någons upphovsrätt, varumärke eller andra immaterielle rättigheter, uppenbarar affärshemligheter eller annen förtrolig information i strid med  sekretessavtal; (iii) er bedräglig, olaglig eller innehäller kränkande eller olaglig information; (iv) förtalar, ärekränkar, plågar, hotar eller på något annat sätt kränker andras rättigheter eller privatliv; (v) främjar eller gir vägledning i olaglig aktivitet; (vi) uppmanar till kriminelt beteende eller beteende som kan orsaka civilrättsligt ansvar; (vii) användar Tjänsten på en anordning utan tillstånd, oavsett om anordningen er stulen, förlorat eller används utan tillstånd;  (viii) mixtrar med eller får obehörig tlllgång till ett Xbox konsol, en dator eller någon annan anordning som du varken äger eller har laglig tillgång till; (ix) innebär återförsäljning av någon del av Tjänsten till en person eller organisation; eller (x) sprider virus eller annan computer kod, datafiler eller mjukvara som stör, förstör eller innskränker funksjonaliteten til någon Xbox anordning, mjukvara eller hårdvara; (xi) är i strid med gällande lag eller förordningar.

C.  Du åtar dig dessutom att inte: (i) prova få tillgång till en icke allmänt tillgänglig del av Tjänsten; (ii) skicka någon sorts virus, maskar eller malware för något ändamål; (iii) göra något försök på att sondera, skanna, kompromettera eller utprova Tjänstens sårbarhet eller sårbarheten till någon relaterad tjänst, system eller nätverk eller att undvika en säkerhetsanordning eller et krav om autentisering.

6.  TJÄNSTEBEGRÄNSINGAR:  PDP garanterar inte  kvaliteten, tydligheten, träffsäkerheten eller korrektheten av resultaten Du uppnår från Tjänsten.  Du förstår att resultaten Du uppnår och innehållet du får tillgång till genom Tjänsten er inte nödvändigtvis exakta, lägliga, pålitliga eller av god kvalitet. PDP skall inte holdes ansvarig mot Dig eller någon annan for skada som är ett resultat av försök på att rekonstruera eller utradera data från ditt  Xbox konsol eller din dator.

7. SÄKERHET:  Tjänsten er uteslutande till Din personlige bruk. Hvis du tror at Ditt Xbox konsol eller Din dator er blitt stulen måste Du rapportera saken till Din lokale polismyndighet. Du förstår dessutom att Mjukvarans funktioner ibland kan misslyckas och att Mjukvaran kan innehålla fel og defekter og kan vara sårbar för penetrering, korruption, skada och misslyckande. Hvis Mjukvaran misslyckas, deaktiveras eller avlägsnas från fra Ditt Xbok konsol, eller Din dator, med eller utan Ditt samtycke eller medvetenhet vil Tjänsten og dets funktioner inte fungera. Du er själv ansvarig for alla krav, förlust og skador som är ett resultat av att personlig information, data eller material installerat på din anordning förloras eller misbruks utan Ditt samtycke av någon orsak, även om om det skjer som ett resultat av ett fel i Tjänsten eller som ett resultat av deaktivering eller radering av Mjukvaran med eller utan Din medvetenhet eller Ditt samtycke.

8.  BETALNING:  Du åtar Dig att betala alla belopp som påløper Din konto i samband med  Tjänsten, om Du har laddad ner, installerat eller användt Mjukvaran eller inte.  PDP är inte ansvarig for krav, förlust eller skador som er ett resultat av frånvarande eller olämplig betalning av skyldiga belopp.  PDP har rätt att när som helst ändra satserna som pålöper för bruk av Tjänsten och relaterade tjänster men vil gi Dig varsel om slike endringer.

9. RÄTTIGHETER TIL TJÄNSTEN OCH MJUKVARAN: Du erkänner och accepterar att (i) alle immateriella rättigheter såsom upphovsrätt, patenter, varumärker, og andre sädanne rättigheter tillhör PDP og dess licensgivare, om någon; (ii) Mjukvarans källkod og objektkod samt dess format, kataloger, sökfrågor, algoritmer och struktur är PDP’s og dess eventuelle licensgivares obegränsade ägande; (iii) Du förvärvar ingen immateriella rättigheter med avseende på Tjänsten eller relaterad mjukvara, varken enligt teorier om implicit förvärv eller något annat rättslig princip eller någon annan teori; och (iv) alle rättigheter som inte är uttryckligen beviljat Dig i denne Avtalet är och förblir PDP’s ägande.

10. INGA GARANTIER:  DU ACCEPTERAR HÄRMED OTRYCKLIGT, OCH I DEN OMFATTNING GÄLLANDE RÄTT TILLÅTER, ATT DIN BRUK AV TJÄNSTEN ÄGER RUM PÅ DIN EGEN RISIKO OG ETTER DITT EGET GOTYCKE. DU GIS TILLGÅNG TIL TJÄNSTEN PÅ EN ‘AS IS’ OCH ‘AS AVAILABLE’ BASIS UTAN NÅGON GARANTI.

I DEN OMFATTNING GÄLLANDE RÄTT TILLÅTER DET FÖRNEKAR PDP OG DESS MÖJLIGA LEVERANDØRER OCH LICENSGIVARE ALLA GARANTIER, BÅDA EXPLICITA OCH IMPLICITA , INBEFATTAT MEN UTAN BEGRÄNSNING IMPLICITE GARANTIER OM SÄLJBARHET, TILLÄMPLIGHET TIL NÅGOT SÄRSKILD ÄNDAMÅL, NOGGRANNHET, KVALITET OCH MOT BROTT PÅ IMMATERIELLE RÄTTIGHETER.

Varken PDP eller dess leverantører kan garantera (i) att Din bruk av Tjänsten förblir ostört; (ii) att Tjänsten förblir funtionell, kontinuerlig, utan fel eller defekter, eller at den uppfyller dine särskilda krav; (iii) Tjästens säkerhet, pålitlighet, kvalitet, eller tillgänglighet; eller (iv) at fel, defekter i Tjänsten vil bli rättad.  Nedladding av innehäll eller material göres efter Din egen diskretion och risk och Du er själv ansvarig for skada på eller förlust av Ditt Xbox konsol eller din dator och all annan förlust eller skada som resultat av  din nedladding av Mjukvaren eller annat innehåll. Ingen råd, veglädning , rekommandationer eller information Du mottar från PDP eller någon annan i samband med Tjänsten, huruvida skriftligt eller muntlig, skall skapa en garanti om inte det er otryckligt klart i Avtalet. Du erkänner at at utan dessa ansvarsfriskrivningar och ansvarsbegränsningar er det möjligt at PDP inte kunne erbjuda Mjukvaran och Tjänsten.

11.  AVTALSBROTT:  Om PDP konstaterar, på grundval av en rimlig bedömning eller efter å ha mottagit välgrundade och plausible klagomål, at Du er skyldig i avtalsbrott eller kränkning av gällande lag eller förordningar, har PDP rätt att, utan varsel, att undersöka saken, informera utomstående om sådana slike övertädelser, tilfälligt blockera eller ta bort overføringer, datafiler eller kundkonton från PDP’s servere och system eller blockera  tillgången till Tjänsten.

12.  ANSVARSFRISKRIVNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR:  I DEN OMFATTNING GÄLLANDE RÄTTSREGLER TILLÅTER DET SKAL PDP, DESS MORS- OG DOTTERBOLAG OCH DESS LEVERANTÖRER  OG LICENSGIVARE VARA FRITAGNE FÖR ALT ANSVAR FOR PERSONSSKADA, SPECIEL ERSÄTTNING, ERSÄTTNING AV AVLEDD, EXEMPLARISK, PUNITIV ELLER  INDIREKT KARAKTÄR, INNEFATTAT,  MEN UTEN BEGRÄNSNING, ERSÄTTNING FÖR UTEBLIVEN VINST, FÖRLUST PÅ GRUND AV FEL I OVERFÖRING ELLER MOTTAGANDE AV DATA, FÖRLUST AV KONFIDENTIELL INFORMATION, AVBROTT I FÖRETAG, BROTT PÅ PERSONVERN, FÖRLUST ELLER KORRUPTION AV DATA, FEL I MOTTAGANDE ELLER BACKUP AV DATA (ELLER ARKIVERADE DATA) ELLER NÅGON SOM HÄLST ANNAN FORM FOR EKONOMISK FÖRLUST, ORSAKAD AV TJÄNSTEN, INNEHÅLL FRÅN UTOMSTÅANDE, MJUKVARA ELLER FUNKTIONALITET ANVÄNDT I SAMBAND  MED TJÄNSTEN ELLER AVTALET, OBEROANDE AV ORSAK, OBEROANDE AV RÄTTSLIG DOKTRIN ELLER TEORI (AVTAL, CULPAANSVAR ELLER NÅGON ANNAN RÄTTSLIG TEORI) OCH OBEROANDE AV OM PDP, DESS MODER- OG DATTERBOLAG OCH ANDRA RELEVANTA PERSONER  LIKSOM PDP’S LEVERANTÖRER OCH LICENSGIVARE ÄR ATT VETA OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANT FÖRLUST. UTAN BEGRÄNSNING AV DET FÖREGÅENDE, SKAL PDP’S OG DESS MODER-OG DATTERBOLAGS OG ANDRA RELEVANTE PERSONERS ERSÄTTNINGSANSVAR SOM RESULTAT AV VILLKOR I DETTA AVTALET SKALL TOTALT INTE  ÖVERSTIGA SUMMEN AV ALLE BELOPP DU HAR BETALAD TIL PDP I SAMBAND MED TJÄNSTEN OG SKALL I ALLA INTE ÖVERSTIGA $250. DESSA ANSVARSFRISKRIVNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR SKALL FÖLJAS SÅ LANGT GÄLLANDE RÄTT TILLÅTER.

Du erkänner och accepterar att PDP inte skall vara ansvarig för funktionalitetsfel i samband med Tjänsten orsakad av eller resultat av av installering, avinstallering, använding eller deaktivering av Mjukvaran eller Tjänsten i samband med Din anordning, oavsett om det  gjordes av Dig eller en utanforståande, og med eller utan Ditt samtycke.

13.  SKADESLÖSHÅLL:  Du åtar Dig härmed en skyldighet att  forsvara og hålla skadeslös PDP och dess moder- och datterbolag og andre relaterte bolag, PDS’s leverantörer og licensgivare, samt alla dessas respektive bolagsstyrninger och  direktörer, anställda, företrädare, advokater, licensgivare, leverantörer av varor och og tjanster og efterföljare, for alle krav, rättstvister, förlust, skada, skuld for ersättning, kostnader (innefattad men uten begränsning til  rimliga kostnader til advokat och rättegångskostnader) av något slag som inträffar som resultat av: (i) Din tillgång till och använding av Tjänsten eller relatert innehåll eller tjänster från utomståande; (ii) brott på Dine skyldigheter under Avtalet; (iii) Din kränkning av andres rättigheter, inklusive kränknig av immaterielle rättigheter, affärshemligheter och kränknig av integritetsrättigheter eller konsumenträttigheter; (iv) Dine lagbrott; eller (v) Din oaktsamhet eller annan klanderverd beteende.  Dessa skyldigheter förfallar inte om Avtalet sägas upp, löper ut, annuleras eller modifieras.  PDP reserverar sig en rätt att, på Din bekostnad, å ta på sig och anta kontroll över försvaret av sådana krav, och du åtar Dig härmed att ge PDP Din fulle bistånd i samband med et sädant försvar.

14.  LAGVAL, FORUM VAL OCH JURISDIKTION:  Alle tvister, rättigheter och skyldigheter som inträffar i samband med Avtalet eller med Tjänsten skall tolkas, bestäms och värkställas enligt  Californias lag oavsett Californias regler om val av lag.  Forum for lösning av tvister är i Los Angeles kommune i California.

15.  OBLIGATORISKT SKILJE; VAR GOD OCH LÄS DENNE SKILJEKLAUSULEN NOGGRANT.  DEN INVERKAR PÅ DINE RÄTTIGHETER.

A.  Problem i samband med Avtalet eller med Tjänsten kan vanligtvis løsas ved att du tar kontakt med PDP’s kundtjänst ved att Du ringer upp 1-800-331-3844 om du är i USA eller ved att logga inn på support.pdp.com om du är utanför USA.  OM DET I UNDANTAGSFALL HÄNDER ATT EN KONFLIKT ELLER ETT KRAV I SAMBAND MED EN KONFLIKT (HERETTER ‘KRAV’) INTE KAN LÖSAS GENOM DIALOG, SKAL DET LÖSAS GENOM SLUTLIG OCH BINDANDE SKILJE SOM SKAL ADMINISTRERAS AV JUDICIAL ARBITRATION AND MEDIATION SERVICES, INC. (‘JAMS’) ENLIGT  JAMS’ REGLER OG FÖRFARANDEN FÖR FÖRENKLAT SKILJE (‘JAMS REGLER’). VAL AV SKILJEDOMARE SKER ENLIGT JAMS’ REGLER MED DET CAVEAT ATT SKILJEDOMAREN MÅSTE VARA ERFAREN OG MÅSTE VARA LICENSIERAD ADVOKAT I CALIFORNIA. SKILJE ENLIGT DENNA PARAGRAFEN SKALL ÄGA RUM I LOS ANGELES KOMMUN, CALIFORNIA.

B.  Det är parternas avsikt at Skiljeklausulen skall gis en bred tolkning, och skall inkludera alle konflikter som: (1) inträffar som resultat av eller i samband med Tjänsten eller Avtalet eller som avser förhollandet holdet mellan Deg og Oss, oavsett om konflikten beror på kontrakt, kränkningar, lag, bedrägeri, felaktigheter eller annan rättslig grund; (2) intraff enten för Du och  Vi ingikk Skiljeklausulen eller Avtalet eller inträffer etter at Skiljeklausen eller Avtalet blir terminerad; och (3) som är ämnet för en förmodad rättegång av klassekaraktär som du inte är  part i som medlem av an autorikserad klass.  Trots denna Skiljeklausulen kan Du inleda en individuel stämning i en domstol som behandlar småsaker (small claims court). Du kan okcså  säka hjälp från federala, delstatliga eller lokala myndigheter eller organisastioner i samband med Din konflikt med Oss.  Sådana myndigheter og organisationer kan ofta vara til hjälp.

C. FRISKRIVNING AV RÄTTEN TIL ATT DELTA I RÄTTSPROCESSER AV KLASSKARAKTÄR OCH RÄTTEN TIL JURY:  DU OG VI ER ÄR ÖVERENS OM ATT BARA FORFÖLJA KRAV MOT VARANDRA I VÅR INDIVIDUELLE KAPACITET OCH INTE SOM KÄRANDE ELLER KLASSMEDLEM I EN KLASSPROCESS ELLER LIKNANDE PROCESS.  DENNE FRISKRIVNING OMFATTAR DIN RÄTT ATT HÄVDA ETT KRAV I ETT KLASSKILJE ELLER ANNAN PROCESS AV KLASSKARAKTÄR.  DU OG VI ER OGSÅ I SAMFÖRSTÄND OM ATT GE UPP RÄTTEN TIL RÄTTERGÅNG MED JURY.

D. Dom eller beslut för deklaratorisk eller tilfällig föreläggande er bara tillgängligt om det er nödvendigt för att säkra ett individuelt krav.

16.  DINE RÄTTIGHETER ER ICKE ÖVERLATBARA OCH FALLER BORT VED DÖDSFALL:  Du accepterar att  din konto er icke överlåtbar och at den annuleras automatisk om Du dör

17.  ANMÄLAN OCH VARSEL: När du tar i bruk Tjänsten accepterar du att motta alla förfrågningar, varsel och meddelanden i samband med Tjänsten (samlet, ‘Varsel’) i skriftlig, SMS eller elektronisk form. Alla Varsel från Dig eller Dine företrädare til PDP skall vara skriftlig och skall räknas för mottagen ved personlig leverans eller utskick med vanlig US brev, rekommanderat brev eller sertifiserad brev eller via kurir med levering nästa dag til följande  adress eller till andre namn och adresser enligt varsel från PDP.

Attn: Corporate and Legal Affairs
2300 W. Empire Avenue
Suite 600
Burbank, California 91504 (USA)

18.  DIVERSE:  Detta Avtalet utgör den fullständige avtalsförhållanden mellan Dig och PDP med avseende på Tjänsten och  ersätter all tidigare og samtidig förståelse och kommunikation mellan oss om det ämnet. PDP ger inte upp rättigheter eller krav även om PDP tilfälligt väljer att inte åbaropa sig överträdelser av rättigheter PDR har under Avtalet. PDR förlorar inte därigenom rätten att senare hävda sådana krav och rättigheter i framtiden.  Om någon del av Avtalet hålls för att vara ogiltig eller olaglig skall det inte inverka på giltigheten av resten av Avtalet utöver det som är nödvendigt;  resten av Avtalet skall i övrigt stå ved makt.

Om Du söker tillgång till eller användar Tjänsten erkänner Du at du har läst och forstått og accepterar at Du är bundet av Avtalet, inkluderad klausulen om ansvarsbägrensning, skadesløshåll och  obligatorisk skilje.

Om Du inte inte accepterar villkoren i detta Avtalet måste Du avstå från att söke tillgång til eller använda Tjänsten.

Performance Designed Products, PDP och dessas respektive logotyper er varumärker och/eller registrerade varumärker tillhörande Performance Designed Products LLC. Alla andre varumärker innehöllt i detta Avtalet tillhör deras respektive ägare.

TM og (c)2017 Performance Designed Products LLC. Alle rättigheter reserverad.