WAŻNE: Niniejsza licencja (“EULA” lub “licencja”) ogranicza odpowiedzialność Performance Designed Products LLP (PDP) w Sekcji 12 oraz zawiera wiążące  arbitrażowe prowizje w Sekcji 15. Proszę   szczegółowo zapoznać się z tymi sekcjami przed przystąpieniem do używania oprogramowania lub korzystania z usług ( każde z  pojęć  jest zdefiniowane poniżej).

Angielskojęzyczna wersja EULA jest oficjalnym językiem umowy licencji użytkownika dotyczącej oprogramowania konfiguracji aplikacji Afterglow i usług (jak zdefiniowane poniżej). W przypadku rozbieżności pomiędzy angielskojęzyczną wersją EULA a jej obcojęzycznym tłumaczeniem, przeważa wersja angielska.

1. LEGALNIE WIĄŻĄCE DEFINICJE: Poniższa umowa stanowi wiążące porozumienie pomiędzy tobą, indywidualną jednostka lub autoryzowanym przedstawicielem innego organu (“Ty” lub “Twój”) a PDP, i ustanawia zasady zgodnie z którymi aplikacja oprogramowania Afterglow (“oprogramowanie”) jak i powiązane z tym usługi, produkty, zawartość, a także załączone strony internetowe (razem z oprogramowaniem nazywane “usługami”) będą licencjonowane Tobie przez PDP. Terminy “PDP”, “My”, “Nas”, “Naszy/a/e” w  kontekście użytym tutaj oznaczają Performance Designed Products LLP. Jeśli pozwolisz, autoryzujesz, dostarczysz dostęp do lub w jakikolwiek inny sposób zezwolisz osobie trzeciej korzystać z usług za pośrednictwem twojego konta, lub reprezentujesz osobę trzecią w jakiejkolwiek zdolności prawnej,  pojęcia takiej jak “Ty” czy “Twój” używane w tej licencji będą stosowane w odniesieniu do owej osoby. PDP zastrzega prawo zmiany lub modyfikacji umowy w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia za wyjątkiem przypadków określonych prawem. Od czasu do czasu jest zalecanym przejrzenie obecnej wersji licencji.

2. KORZYSTANIE Z USŁUG & DOSTĘPNOŚĆ: Usługi są objęte licencją, i nie podlegają sprzedaży, przez PDP w sposób ściśle określony w tej umowie. Uwzględniając twój dostęp i korzystanie z usług  następujące warunki muszą być spełnione: (i) ty, twój kurator lub autoryzowany przedstawiciel muszą być osobami pełnoletnimi; (ii) korzystanie z usług musi mieć charakter osobisty i być zgodne z prawem; (iii) korzystając z usług, zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich warunków umowy. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za bezpieczeństwo twojego urządzenia. Ktokolwiek posiadający  wiedzę lub dostęp do twojego urządzenia,  może  korzystać z usług przewidzianych umową.  Będziesz wyłącznie odpowiedzialny za jakiekolwiek roszczenia, odszkodowania, straty, koszty, wydatki oraz inne wierzytelności będące rezultatem nieutrzymywania urządzenia bezpiecznym (bez względu na to czy zaniechanie nastąpiło za twoją wiedzą lub zgodą czy bez).

3. OGRANICZONA LICENCJA: Z zastrzeżeniem zgodności warunków umowy, PDP niniejszym udziela ci odwołalnej, niezbywalnej, niewyłącznej osobistej licencji do zainstalowania i korzystania z usług poprzez twoją konsole Xbox lub z twojego osobistego komputera oraz do dostępu i korzystania z usług na owych urządzeniach.

4. USŁUGI: Oprogramowanie pozwala ci na dokonywanie następujących czynności na twoim kontrolerze Xbox: (A) ustawianie pryzmatycznego oświetlenia; (B) dostosowywanie i zapisywanie siły wibracji dla całego kontrolera, w tym regulowanie hałasu dla każdego indywidualnego silnika jak również wyłączanie silników celem zaprzestania trybu wibracji; (C) dokonywanie szybkich korekt przy pomocy oprogramowania w tym ustawianie głośności od 0% do 100% przy pomocy paska głośności, regulowanie miksu czatu i gry, dostosowywanie do indywidualnych potrzeb dźwięku zestawu słuchawkowego z mikrofonem w pasku kontrolnym i przytłumianie dźwięku, mikrofonu, pojedynczej gry i czatu; (D) dostosowywanie do indywidualnych potrzeb doznań w trakcie grania poprzez korzystanie z podwójnych wielofunkcyjnych konsol-kółek z 6 programowalnymi działaniami które mogą być  regulowane lub wyłączone; (E) budowanie profilu dla wszystkich gier lub projektowanie indywidualnych profili dla poszczególnych gier; (F) wizualne zmienianie ustawień i tym podobne.

5. OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA: Reprezentujesz i gwarantujesz ze nie będziesz  naruszał postanowień zawartych w tej umowie a także:

A. Ani ty ani żadna osoba trzecia nie będzie (i) usiłowała dekompilować, rozszyfrowywać, demontować lub w jakikolwiek inny sposób czerpać  wiedzę dotyczącą kodu z oferowanych usług; (ii) zmieniała, adoptowała, ulepszała, wzbogacała lub kreowała wtórne prace z usług; (iii) używała, kopiowała, modyfikowała, zmieniała lub transferowała usługi sprzecznie z postanowieniami umowy lub obowiązującym prawem i regulacjami; (iv) wynajmowała, dzierżawiła, sprzedawała, rozpowszechniała lub sublicencjonowała usługi lub jakikolwiek ich aspekt; (v) usuwała, utajała lub zmieniała informacje o prawach autorskich, znakach towarowych lub inne prawa własnościowe należące do PDP lub innej osoby; (vi) korzystała z części usług podczas obsługiwania ciężkiej maszynerii lub angażowała się w jakiekolwiek działania gdzie brak należytej uwagi  może  skutkować obrażeniami ciała, śmiercią lub zniszczeniem własności; oraz

B. Nie będziesz nadużywał usług oraz potwierdzasz i rozumiesz że “nadużycie” w tym znaczeniu obejmuje następujące czynności (wyliczenie nieenumeratywne): (i) ingerowanie w korzystanie z usług przez innych lub w zdolność PDP do zaopatrywania w usługi; (ii) łamanie praw autorskich , znaków towarowych lub jakiejkolwiek własności intelektualnej, ujawnianie tajemnicy handlowej lub poufnych informacji naruszając klauzule poufności lub umowę o nieujawnianiu informacji; (iii) podstępne, niezgodne z prawem lub zawierające oszczercze lub nielegalne informacje, materiały lub opisy; (iv) zniesławiające, oszczercze, nękające, nachodzące, zagrażające lub w jakikolwiek inny sposób łamiące prawa innych lub ingerujące w prywatność innych osób; (v) promujące lub dostarczające instruktażu dotyczącego nielegalnych czynów; (vi) zachęcające jakikolwiek czyn który by stanowił znamiona czynu przestępnego lub dającego podstawy do odpowiedzialności cywilnej; (vii) korzystające z usług na urządzeniu bez pozwolenia, bez  względu na to czy to urządzenie zostało skradzione, zgubione lub jest nieautoryzowane; (vii) fałszujące lub kreujące nieautoryzowane połączenie z konsolą Xbox, komputerem lub innym urządzeniem które nie jest twoją własnością lub do którego masz prawo dostępu i użytkowania; (ix) obejmujące odsprzedaż jakiejkolwiek części usług innej osobie lub przedsiębiorstwu; (x) rozpowszechniające wirusy lub inne komputerowe kody, pliki lub programy które przerywają, niszczą lub ograniczają funkcjonalność jakiegokolwiek urządzenia Xbox, komputera, oprogramowania lub sprzętu komputerowego; (xi) łamiące odpowiednie przepisy i regulacje.

C. Ponadto, zobowiązujesz się zaniechać następujących czynności: (i) udostępniania niepublicznych obszarów naszych usług; (ii) wysyłania wirusów, robaków lub jakiegokolwiek szkodliwego oprogramowania w jakimkolwiek celu; (iii) usiłowania przeprowadzenia sondy, skanowania, kompromisu lub testu wrażliwości tych usług lub innych powiązanych systemów, sieci oraz naruszania bezpieczeństwa i autentyczności.

6. OGRANICZENIA SERWISOWE: PDP nie gwarantuje ani nie ręczy jakości, klarowności, dokładności lub poprawności rezultatów usług. Akceptujesz i potwierdzasz ze uzyskane rezultaty lub dostępna zawartość usług  może  nie być  dokładna, aktualna, niezawodna lub dobrej jakości. W żadnym wypadku PDP nie ponosi żadnej odpowiedzialności przed tobą lub osobą trzecią będącej rezultatem lub odnoszącej się do odzyskiwania lub zacierania danych na twojej konsoli Xbox lub twoim komputerze.

7. OCHRONA: Usługi są przeznaczone tylko i wyłącznie do twojego osobistego użytku. Jeśli masz podstawy przypuszczać ze twoja konsola Xbox lub twój komputer zostały skradzione, powinieneś zgłosić to lokalnej policji. Ponadto, rozumiesz i potwierdzasz iż oprogramowanie  może  nie działać prawidłowo,  może  zawierać pomyłki, błędy i jest podatne na naruszenia, korupcje, uszkodzenia i fiasko. Jeśli oprogramowanie działa nieprawidłowo, zawodzi, jest wyłączone lub odinstalowane z twojej konsoli Xbox lub komputera, za twoja wiedzą/zgodą lub bez, usługi i inne funkcje nie będą funkcjonować. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za wynikające stąd roszczenia, wierzytelności, straty lub szkody będące rezultatem nieautoryzowanego odkrycia, transferu lub użycia osobistych danych, zawartości lub materiałów przechowywanych na twoim urządzeniu- bez  względu na powód- nawet jeśli działania te wynikają z zaniechania usług lub wyłączenia lub odinstalowania oprogramowania, bez  względu na twoją  wiedzę/zgodę.

8. PŁATNOŚĆ: Jesteś obowiązany uiścić wszelkie opłaty znajdujące się na twoim koncie związane z korzystaniem z usług, bez  względu na to czy oprogramowanie zostało elektronicznie pobrane, zainstalowane lub wykorzystane. PDP nie będzie odpowiedzialne za wierzytelności, straty lub szkody wynikające z braku funkcjonalności usług spowodowanych lub będących rezultatem twojego zaniedbania by w terminie uiścić stosowne opłaty. PDP zastrzega prawo zmiany opłat  za korzystanie z usług lub powiązanego pakietu usług w każdym momencie i podejmie właściwe środki aby odpowiednio wcześniej cię poinformować o takiej zmianie.

9. PRAWA WŁASNOŚCI USŁUG I OPROGRAMOWANIA: Potwierdzasz i wyrażasz zgodę na następujące: (i) usługi i wszelkie prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe i inne powiązane z tym prawa własności intelektualnej, pozostają wyłączną własnością PDP i ich odpowiednich licencjodawców; (ii) źródło i przedmiot oprogramowania, jego format, katalogi, zapytania, algorytmy i struktura są i powinny pozostać informacjami zastrzeżonymi należącymi do PDP i ich odpowiednich licencjodawców; (iii) nie przysługuje ci żadne prawo własności intelektualnej poprzez następstwo, zarzut lub na podstawie innej teorii prawnej dotyczącej usług lub oprogramowania dostarczonego poprzez lub w polaczeniu z usługami; oraz (iv) wszelkie prawa niewymienione bezpośrednio powyżej są zarezerwowane i pozostają w posiadaniu PDP.

10. ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI: WYRAŹNIE POTWIERDZASZ I WYRAŻASZ ZGODĘ W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO, IŻ KORZYSTANIE Z USŁUG ODBYWA SIĘ NA TWOJE WLASNE RYZYKO I DYSKRECJĘ. USŁUGI SĄ DOSTARCZANE W STANIE TAKIM JAK OBECNY I NA ZASADZIE DOSTĘPNOŚCI I BEZ ŻADNYCH JAKICHKOLWIEK GWARANCJI.

W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO, PDP I JEGO DOSTAWCY I LICENCJODAWCY NINIEJSZYM WYRAŹNIE ZRZEKAJA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I JAKICHKOLWIEK WARUNKÓW, EKSPRESYJNYCH LUB DOROZUMIANYCH, WŁĄCZAJĄC ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAZY, DOSTĘPNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, STARANNOŚCI, JAKOŚCI I NIE NARUSZALNOŚCI.

PDP i jego dostawcy nie czynią żadnej gwarancji dotyczącej (i) nienaruszania twojego korzystania z praw dotyczących usług; (ii) tego, ze usługi będą funkcjonalne, ciągłe, bezbłędne oraz tego ze spełnia twoje wymagania; (iii) bezpieczeństwa, niezawodności, jakości lub aktualności usług; lub (iv) tego ze jakiekolwiek błędy, pomyłki lub awarie będą naprawione. Jakakolwiek zawartość lub materiał pobrany w trakcie twojego korzystania z usług odbywa się na twoją odpowiedzialność i dyskrecję i wyłącznie ty będziesz odpowiedzialny za jakąkolwiek szkodę lub utratę danych na twojej konsoli Xbox lub systemie komputerowym i jakakolwiek inna szkodę będąca rezultatem pobierania oprogramowania lub innej zawartości. Żadna porada, przebieg postepowania lub informacji, ustny lub pisemny uzyskany przez ciebie od PDP lub od innej jednostki lub za pośrednictwem usług nie daje żadnej gwarancji, chyba ze jest to wyraźnie przewidziane w umowie. Potwierdzasz i wyrażasz zgodę na to, ze PDP  może  nie być  w stanie zaoferować oprogramowanie i usługi w przypadku braku powyższych uregulowań i ograniczeń.

11. NARUSZENIE TEJ UMOWY: PDP rezerwuje prawo dochodzenia, dostarczania  informacji osobom trzecim, (tymczasowego) blokowania i/lub usuwania ze swoich serwerów i systemów, bez ostrzeżeń, transfery, pliki lub konta lub blokowania kogokolwiek od dostępu do części usług, jeśli PDP stwierdzi- we własnej dyskrecji lub po otrzymaniu sprawdzonych skarg- ze naruszasz postanowienia tej umowy lub działasz w sposób naruszający obowiązujące prawo i regulacje.

12. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI: W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO, POD ŻADNYM POZOREM, PDP, JEGO POPRZEDNICY, SPÓŁKI ZALEŻNE, LICENCJODAWCA LUB DOSTAWCA NIE MOGĄ BYĆ ODPOWIEDZIALNI ZA SZKODY WYRZĄDZONE NA OSOBIE LUB JAKIEKOLWIEK INNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, PRZYKŁADOWE, POŚREDNIE, KARNE LUB KONSEKWENTNE SZKODY, W TYM TAKŻE M.IN. UTRACONE ZYSKI LUB DOCHODY, ZANIECHANIE TRANSFERU LUB ODBIORU DANYCH, UTRATA POUFNYCH INFORMACJI, PRZERYWANIE BIZNESU, UTRATA PRYWATNOŚCI, KORUPCJA LUB UTRATA DANYCH, NIEOTRZYMANIE LUB NIEUTWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ DANYCH (LUB DANYCH ARCHIWIZOWANYCH) LUB JAKAKOLWIEK INNA STRATA PIENIĘŻNA POWIĄZANA POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO Z USŁUGAMI TEJ UMOWY, OPROGRAMOWANIEM LUB FUNKCJAMI UŻYTYMI W POWIĄZANIU Z USŁUGAMI TEJ UMOWY, NIEZALEŻNIE OD SPOSOBU JEJ POWSTANIA I NIEZALEŻNIE OD TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI (KONTRAKT, ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA INNA NIŻ NA PODSTAWIE KONTRAKTU), NAWET JEŚLI PDP, JEGO POPRZEDNICY, SPÓŁKI ZALEŻNE, LICENCJODAWCY LUB DOSTAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. BEZ USZCZUPLANIA OGÓLNOŚCI POWYŻSZEGO, CAŁKOWITY AGREGAT ODPOWIEDZIALNOŚCI PDP, JEGO POPRZEDNIKOW, SPÓŁEK ZALEŻNYCH I KAŻDEGO Z JEGO LICENCJODAWCOW I ODBIORCÓW WYNIKAJĄCY Z TEJ UMOWY NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ OPŁAT UISZCZONYCH PRZEZ CIEBIE DO PDP W ZWIAZKU Z PAKIETEM SERWISOWYM, W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PRZEKRACZAJĄCYM DWUSTU PIĘĆDZIESIĘCIU DOLAROW ($250). POWYŻSZE OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA I ZRZECZENIA NIE POWINNY PRZEKRACZAĆ ZAKRESU PRZEWIDZIANEGO PRAWEM.

Potwierdzasz i wyrażasz zgodę na to, ze PDP nie będzie odpowiedzialne za jakiekolwiek niepowodzenie w funkcjonalności usług spowodowane przez lub będące rezultatem instalacji, użytkowania lub odinstalowania z twojego urządzenia oprogramowania lub usług, bez  względu na to czy odinstalowanie lub odcięcie nastąpiło za pośrednictwem twoim lub osoby trzeciej, za twoja zgodą czy tez bez.

13. ODSZKODOWANIE: Wyrażasz zgodę na wypłatę odszkodowania, zwrotu kosztów, obrony i szczędzenia PDP, jego poprzedników, spółek zależnych, licencjodawców i dostawców, oraz każdych poszczególnych oficerów, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli, agentów, adwokatów, licencjodawców, wykonawców, dostawców, następców i sygnatariuszy przed i przeciwko jakimkolwiek roszczeniom, postepowaniem, strata, szkoda, odpowiedzialnością, kosztem lub wydatkiem (obejmującym m. in. koszty adwokata i postepowania) wynikającym z: (i) twojego dostępu lub użytkowania z usług lub zawartości i usług osoby trzeciej; (ii) naruszenia przez ciebie twoich obowiązków określonych w umowie; (iii) naruszenia przez ciebie praw osoby trzeciej, w tym naruszenia praw własności intelektualnej, prawa własności lub tajemnicy handlowej innej osoby lub jednostki jak i prywatności lub ochrony konsumenta dorozumianej w tej umowie; (iv) naruszenia prawa; lub (v) twojego zaniedbania lub nieodpowiedniego zachowania. Te zobowiązania przetrwają zakończenie, wygaśnięcie, odwołanie lub modyfikacje umowy. PDP zastrzega sobie prawo, na twój koszt, obrony i kontroli jakiejkolwiek sprawy za którą ty będziesz zobowiązany zadośćuczynić i ty zobowiązujesz się w pełni współpracować w obronie PDP dotyczącej tej sprawy.

14. PRAWO KALIFORNII, WYBÓR SĄDU I MIEJSCA ROZPRAWY: Wszystkie nieporozumienia, prawa i obowiązki wynikające z lub w polaczeniu z ta umowa lub usługi są skonstruowane, skierowane, wyinterpretowane i wyegzekwowane zgodnie z prawem stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych, bez  względu na regule dotyczącą konfliktu praw. Wybór sądu i miejsca rozprawy dotyczącej jakiegokolwiek nieporozumienia nastąpi w hrabstwie Los Angeles, Kalifornia w Stanach Zjednoczonych.

15. WIĄŻĄCY ARBITRAŻ: PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PROWIZJAMI ARBITRAŻOWYMI. MA TO WPŁYW NA TWOJE PRAWA.

A. Większość Twoich obaw związanych z ta umowa lub usługami  może  być  zaadresowana poprzez kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta przy PDP pod nr 1-800-331-3844 dla klientów w Stanach Zjednoczonych lub przez odwiedzenie strony support.pdp.com dla klientów poza Północną Ameryką. W RZADKIM PRZYPADKU KIEDY KONTROWERSJA LUB SKARGA DOTYCZĄCA NIEPOROZUMIENIA (“SKARGA”) NIE  MOŻE  BYĆ  ROZWIĄZANA POPRZEZ BEZPOŚREDNI KONTAKT, Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZUJACEGO PRAWA, BĘDZIE ROZWIĄZANA PRZEZ OSTATECZNY I WIĄŻACY ARBITRAŻ UDZIELONY PRZEZ ARBITRAŻ SĄDOWY I SERWISY MEDIACYJNE (“JAMS”), ZGODNIE Z PRZYSPIESZONYMI ZASADAMI I REGULACJAMI ARBITRAŻOWYMI LUB ICH PÓŹNIEJSZĄ WERSJĄ (“JAMS REGUŁY”). JAMS REGUŁY DOTYCZĄCE WYBORU ARBITRA BĘDĄ PRZESTRZEGANE, ZA WYJĄTKIEM PRZYPADKOW GDZIE ARBITER MA DOŚWIADCZENIE I LICENCJĘ DO WYKONYWANIA ZAWODU W KALIFORNII. WSZYSTKIE POSTĘPOWANIA WNIESIONE ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI TEGO PARAGRAFU BĘDĄ PRZEPROWADZANE W HRABSTWIE LOS ANGELES, KALIFORNIA.

B. Postanowienia arbitrażowe powinny być  interpretowane szeroko i obejmować jakiekolwiek nieporozumienia: (1) wynikające z lub powiązane w jakikolwiek sposób z usługami lub z tą umową lub ze związkiem miedzy tobą a nami, bez  względu na to czy oparty on jest na kontrakcie, innym naruszeniu powodującym szkodę cywilna, statusie, oszustwie, kłamstwie lub tym podobne; (2) które wynikły przed zawarciem umowy lub postanowieniami arbitrażowymi lub po rozwiązaniu owej umowy lub postanowień arbitrażowych; oraz (3) będące obecnie przedmiotem procesu pozwu zbiorowego w którym nie jesteś członkiem certyfikowanej klasy. Pomimo powyższego, wiążące reguły arbitrażowe nie wykluczają twojego prawa do wniesienia indywidualnego powództwa w małym sądzie roszczenia lub do informowania agencji lub jednostek federalnych, stanowych lub lokalnych o twoim sporze. Tego typu agencje lub jednostki mogą być  w stanie zapewnić ci ulgę w twoim imieniu.

C. BRAK POZWU ZBIOROWEGO & REZYGNACJA Z PROCESU Z UDZIALEM PRZYSIĘGLYCH: TY I MY WYRAŻAMY ZGODE NA TO, ŻE KAŻDE Z NAS MA PRAWO WNIEŚĆ INDYWIDUALNE POWÓDZTWO PRZECIWKO DRUGIEMU, ALE NIE W CHARAKTERZE POWODA CZY CZŁONKA POZWU ZBIOROWEGO. OZNACZA TO NIEZDOLNOŚĆ WNOSZENIA SKARG I NIEZDOLNOŚĆ UCZESTNICZENIA W ARBITRAŻU LUB POZWIE ZBIOROWYM. PONADTO, TY I MY WYRAŻAMY ZGODE NA ZRZECZENIE SIĘ PRAW DO PROCESU Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGLYCH.

D. W zakresie w jakim deklaratywna lub nakazowa ulga jest poszukiwana, owa ulga  może  być  przyznana wyłącznie w takim zakresie jaki jest niezbędny do uzyskania ulgi pochodzącej z indywidualnej skargi.

16. PRAWO NIEPSZENOSZALNE: Wyrażasz zgodę na podstawie której twoje konto nie podlega transferowi i wszelkie prawa jakie posiadasz do owego konta ustają w momencie twojej śmierci.

17. WZMIANKI:  Poprzez korzystanie z usług, wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikacji, ogłoszeń i ujawniania danych w związku z usługami (zbiorowo “obwieszczenia”) w formie pisemnej, SMS lub elektronicznej. Dodatkowo, wszelkie obwieszczenia pochodzące od ciebie lub twojego przedstawiciela do PDP muszą być  na piśmie i będą uważane za doręczone kiedy zostaną osobiście wręczone lub przesłane za pomocą zwyklej amerykańskiej poczty, zarejestrowane lub nadane poczta z dowodem przesyłki lub przesłane przy użyciu kuriera serwisem nocnym, na adres wskazany poniżej, lub na adres lub imię wskazane przez PDP we wzmiance.

Do uwagi: Corporate & Legal Affairs
2300W. Empire Avenue
Suite 600
Burbank, California 91504 (USĄ)

18. POZOSTAŁE: Ta umowa, za wyjątkiem regulacji przewidzianych w tej sekcji, stanowi w całości umowę miedzy tobą a PDP odnosząca się do usług i zastępuje wszelkie wcześniejsze i współzależne porozumienia dotyczące wspomnianej kwestii. Zaniechanie ze strony PDP wykonania lub egzekwowania któregokolwiek z praw lub postanowień umowy nie jest jednoznaczne z zrzeczeniem się owych praw lub postanowień. Jeśli jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się nieważne lub sprzeczne z prawem, wówczas owe postanowienie nie będzie miało mocy prawnej tylko w zakresie tej sprzeczności, pozostawiając resztę zapisu jak i pozostałe prowizje umowne ważne i wykonalne.

Poprzez dostęp do i korzystanie z usług, potwierdzasz ze przeczytałeś, rozumiesz i wyrażasz  zgodę by być  związanym ta umowa, uwzględniając ograniczenia w zakresie odpowiedzialności, odszkodowania i postanowień arbitrażowych.

Jeśli się nie zgadzasz z postanowieniami i warunkami tej umowy, nie korzystaj lub udostępniaj usług.

Performance Designed Products LLP oraz ich poszczególne loga są  znakami towarowymi lub/i zarejestrowanymi znakami towarowymi Performance Designed Products LLC. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością poszczególnych właścicieli.

TM i © 2017 Performance Designed Products LLC. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wersja T1 (03.30.2017)