NB:  Denne Lisensavtalen med Sluttbruker (herefter ‘LMS’ eller ‘Avtale’) inneholder ansvarsbegrensinger og ansvarsfraskrivelser til fordel for lisensgiveren, Performance Designed Products LLC (‘PDP’) i Paragraf 12  og inneholder en bestemmelse om bruk av tvungen voldgift  i sivile tvistemål i Paragraf 15.  Les disse paragrafene nøye igjennom før du tar i bruk Programvaren eller Tjenestene (slik disse ordene defineres senere i Avtalen).

Den engelske originalversjonen av Avtalen er PDP’s offisielle og bindende fastsettelse av brukerens rettigheter og plikter med hensyn på PDP’s Afterglow Configuration App Programvare og tilknyttede Tjenester (som nærmere definert i Avtalen).  Skulle det oppstå tolkningskonflikter mellom den engelsksproglige Avtalen og dens norske oversettelse skal den engelsksproglige versjonen legges til grunn.

1.  RETTSLIG BINDENDE AVTALE:  De følgende avtalevilkår utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg som lisenstager, enten personlig eller i egenskap av autorisert representant for en juridisk person (i begge tilfelle definert som ‘Du’, ‘Deg’ , ‘Din’ eller ‘Ditt’) og PDP, og etablerer de betingelser hvorunder Afterglow Configuration App programvaren (‘Programvaren’) og tilknyttede tjenester, produkter, innhold, og tilgjengelige nettsider (sammen med Programvaren kollektivt definert som ‘Tjenestene’) blir lisensiert til Deg. (I denne Avtalen referer  henholdsvis ‘PDP’, ‘Vi’, ‘Oss’, og ‘Vår’ til Performance Designed Products LLC.) Hvis Du gir andre adgang eller tillatelse til å bruke Tjenestene via Din konto, eller Du opptrer som rettslig representant for slike personer skal de ansees for å være inkludert i definisjonen av ‘Du’, ‘Deg’ ‘Din og ‘Ditt’ slik ordene brukes i denne Avtalen.  PDP har rett til å endre eller erstatte disse avtalevilkårene med andre vilkår til enhver tid og uten forvarsel medmindre slik varsel er påkrevet under gjeldende lov. Du bør fra tid til annen gjøre deg kjent med den til enhver tid gjeldende versjonen av denne Avtalen.

2.  BRUK AV OG TILGANG TIL TJENESTENE:  Du er lisensmottager, ikke kjøper av PDP’s Tjenester og lisensen er kun for bruk i streng overensstemmelse med avtalevilkårene etablert i denne Avtalen. Det er en forutsetning for Din bruk av og tilgang til Tjenestene at (i) Du, Din verge, eller Din lovlige representant er myndig og har lovlig evne til å inngå en gyldig avtale; (ii) Din bruk av Tjenestene begrenses til lovmessig og personlig bruk; og (iii) Du overholder vilkårene i denne Avtalen i din bruk av Tjenestene.  Du er selv ansvarlig for alle krav, skader, tap, omkostninger, utgifter eller andre økonomiske byrder som måtte påløpe som følge av manglende sikring av adkomsten til Din brukerinnretning (hva enten slik manglende sikring oppstår med eller uten Din viten eller samtykke).

3. BEGRENSET LISENS:  Betinget av din overholdelse til enhver tid av avtalevilkårene i denne Avtalen gis Du hermed en gjenkallelig, personlig og ikke overførbar, ikke eksklusiv personlig bevilling til å installere og bruke Tjenestene på din Xbox konsoll eller på en privat datamaskin som du eier eller råder over og til å skaffe deg adgang til og ta i bruk Tjenestene på slike innretninger.

4.  TJENESTENE:  Programvaren gjør det mulig for deg å gjøre det følgende på din Xbox Controller: (A) instilling av din controller for prismatisk belysning; (B) justering og fastlåsing av vibrasjonsstyrken på contolleren inkludert justering av lyden på hver enkelt motor og full utkobling av motorene slik at vibrasjonsmodus helt elimineres; (C) utføre raske lydjusteringer ved hjelp av Programvaren som f.eks. justering av lydnivået fra 0 % til 100 % ved bruk av volummåleren, regulere sammensetningen av spill og chat, tilpasse hodetelefoner til Dine personlige behov ved hjelp av mikrofonens kontrollmåler og dempe volumet, mikrofonen, individuelle spill og chat lyd; (D) tilpasse Din personlige spillopplevelse ved å benytte de dobbelte multi-funksjonelle hjulene med 6 programmerbare effekter som kan reguleres eller frakobles; (E) konstruere en profil for samtlige av Dine spill eller bygge separate profiler for flere spill; (F) visuelt variere Dine personlige instillinger blant Programvarens andre egenskaper  og ydelser.

5. BRUKSBEGRENSINGER:  Du erklærer og garanterer at Du ikke vil opptre i strid med avtalevilkårene etablert i denne Avtalen, og videre at:

A. Du ikke selv vil og heller ikke vil la eller sette andre i stand til å (i) gjøre forsøk på å dekompilere, reverse engineere, disassemble eller på annen måte avlede kildekoden fra Programvaren; (ii) modifisere, tilpasse, forbedre, lage nye funksjoner eller skape deriverte produkter basert på Tjenestene (iii) bruke, kopiere, modifisere, endre eller overføre Tjenestene i strid med denne Avtalen eller med gjeldende rettsregler og forordninger; (iv) leie ut, selge, videreforhandle eller sublisensiere Tjenestene eller noen del av dem; (v) fjerne, tildekke eller endre varsler om opphavsrett, varemerker eller andre varsler om lovgitte eiendomsrettigheter enten fra PDP eller andre, eller (vi) benytte Tjenestene eller noen del av dem mens Du håndterer tungt maskineri eller er engasjert i andre aktiviteter hvor manglende oppmerksomhet kan føre til personskade, dødsfall eller skade på eiendom; og

B. Du vil avstå fra å misbruke Tjenestene og erkjenner og forstår at ‘misbruk’ av Tjenestene inkluderer, uten begrensning forøvrig, bruk av Tjenestene på en måte som (i) overtrer andres rett til bruk av Tjenestene eller med PDP’s mulighet til å yde Tjenestene; (ii) strider mot opphavsrett, rettigheter til varemerker eller andre immaterielle rettigheter, avslører forretningshemmeligheter eller annen konfidensiell informasjon i strid med  avtaler om hemmeligholdelse; (iii) er svikaktig, ulovlig eller inneholder ærekrenkende eller lovstridig informasjon; (iv) ærekrenker, fredsforstyrrer, forfølger, truer eller på annen måte krenker andres rettigheter eller personsvern; (v) fremmer eller gir veiledning i lovstridig virksomhet; (vi) oppfordrer til kriminell adferd eller adferd som kan lede til sivilrettslig ansvar; (vii) bruker Tjenestene på en innretning uten tillatelse, uansett om det dreier seg om en innretning som er stjålet, tapt eller brukt uten tillatelse;  (viii) tukler med eller etablerer en uautorisert forbindelse til en Xbox konsoll, datamaskin eller annen innretning som du hverken eier eller har adgang eller bruksrett til; (ix) innebærer videresalg av noen del av Tjenestene til noen person eller organisasjon; eller (x) sprer viruser eller datamaskin kode, datafiler eller programvare som forstyrrer, ødelegger eller begrenser funksjonaliteten til en Xbox innretning, eller til dataprogramvare eller maskinvare; (xi) strider mot gjeldende lov og forordninger.

C.  Du vedtar videre å avstå fra å: (i) søke adgang til en ikke offentlig tilgjengelig del av våre Tjenester; (ii) å sende viruser, ormer eller malware av noen art eller for noe formål; (iii) å sonde, scanne, skade eller teste Tjenestenes sårbarhet eller sårbarheten til tilknyttede tjeneste, system eller nettverk eller å omgå en sikkerhetsforanstaltning eller et autentiseringskrav.

6.  TJENESTEBEGRENSINGER:  PDP garanterer ikke kvaliteten, klarheten, nøyaktigheten eller riktigheten av resultatene du oppnår fra Tjenestene.  Du erkjenner og godtar at resultatene Du oppnår og innholdet du gis adgang til ved hjelp av Tjenestene ikke nødvendigvis er nøyaktige, tidsmessige, pålitelige eller av god kvalitet. Under ingen omstendighet skal PDP holdes ansvarlig overfor Deg eller noen tredjemann som følge av forsøk på å rekonstruere eller utviske data på ditt  Xbox konsoll eller din datamaskin.

7. SIKKERHET:  Tjenestene er utelukkende til bruk for Deg personlig. Hvis du tror at Ditt Xbox konsoll eller Din datamaskin er blitt stjålet må du søke bistand hos dine lokale politimyndigheter. Du erkjenner og godtar videre at Programvarens funksjoner undertiden kan svikte og at Programvaren kan inneholde feil og defekter og kan utsettes for inntrengning, forvanskning, skade eller funksjonssvikt. Hvis Programvaren svikter eller deaktiveres eller fjernes fra Ditt Xbok konsoll, med eller uten Ditt samtykke vil Tjenestene og dets funksjoner kunne feile. Du er selv eneansvarlig for alle pengekrav, erstatningskrav, tap og skader som følger av at personlig informasjon, data eller materiale installert på din innretning kommer på avveie eller misbrukes uten Ditt samtykke av noen grunn, selv om det skjer som følge av en svikt i Tjenestene eller som resultat av deaktivering eller sletting av Programvaren med eller uten Din viten eller Ditt samtykke.

8.  BETALING:  Du er pliktig til å betale alle vederlag som påløper Din konto i forbindelse med Tjenestene uansett om Du har nedlastet, intallert eller brukt Programvaren eller ikke.  PDP kan ikke holdes ansvarlig for krav, tap eller skade som skyldes manglende tidsmessig betaling av skyldige beløp.  PDP forbeholder seg retten til å endre satsene som påløper for bruk av Tjenestene og tilknyttede tjenester til enhver tid og vil ta rimelige skritt til å gi deg forvarsel om slike endringer.

9. RETTIGHETENE TIL TJENESTENE OG PROGRAMVAREN: Du erkjenner og godtar at (i) alle imaterialrettigheter så som opphavsrett, patenter, varemerker, og andre slike rettigheter tilhører PDP og dets eventuelle lisengivere; (ii) Programvarens kildekode og objektkode samt dens format, kataloger, spørremetoder, algoritmer, struktur og lignende informasjon er og forblir PDP’s og dets eventuelle lisensgiveres uinnskrenkede eiendom; (iii) Du erhverver ingen immaterialrettigheter med hensyn til Tjenestene eller til programvare som stilles til disposisjon i forbindelse med Tjenestene, hverken  i henhold til implisitt erhverv, passivitetsvirkninger eller andre rettslige prinsipper; og (iv) alle rettigheter som ikke er utrykkelig overført til Deg i denne Avtalen forblir PDP’s uinnskrenkede eiendom.

10. INGEN GARANTIER:  DU VEDTAR HERVED UTTRYKKELIG, I DEN UTSTREKNING GJELDENDE RETT TILLATER DET, AT DIN BRUK AV TJENESTENE FOREGÅR PÅ DIN EGEN RISIKO OG ETTER DITT EGET SKJØNN. TJENESTENE STILLES TIL RÅDIGHET UTEN GARANTIER OG KUN MED DEN TILGJENGELIGHET SOM ER TIL STEDE TIL ENHVER TID OG UTEN GARANTIER AV NOEN ART.

I DEN UTSTREKNING GJELDENDE RETT TILLATER DET FRASKRIVER PDP OG DETS EVENTUELLE LEVERANDØRER OG LISENSGIVERE SEG ENHVER FORM FOR GARANTI, BÅDE UTTRYKKELIG OG UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT MEN UTEN BEGRENSNING FORØVRING IMPLISITTE GARANTIER OM OMSETTELIGHET, ANVENDELIGHET TIL BESTEMTE FORMÅL, NØYAKTIGHET, KVALITET OG FRAVÆR AV BRUDD PÅ IMMATERIALRETTIGHETER.

Hverken PDP eller dets leverandører kan garantere (i) at din bruk av Tjenestene kommer til å forbli uforstyrret; (ii) at Tjenestene vil vise seg funksjonelle, kontinuerlige, feilfri eller uten defekter, eller at de vil tilfredstille dine behov; (iii) vedrørende Tjenestenes sikkerhet, pålitelighet, kvalitet, eller betimelighet; eller (iv) at feil, defekter og ydelsessvikt i Tjenestene vil bli korrigert.  Nedlasting av innhold eller materiale skjer etter Ditt eget skjønn og på Din egen risiko og Du er eneansvarlig for enhver skade eller tap som påføres Ditt Xbox konsoll eller din datamaskin eller enhver annen form for tap eller skade som følger av  din nedlasting av Programvaren eller annet innhold. Ingen råd, veiledning , anbefaling eller informasjon Du mottar fra PDP eller noen annen instans i forbindelse med Tjenestene, enten i skriftlig eller muntlig form, skal oppfattes som en garanti medmindre det er gjort uttrykkelig klart i denne Avtalen. Du erkjenner og godtar at uten de ovennevnte ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrensninger er det mulig at PDP ville være ute av stand til å tilby Programvaren og Tjenestene.

11.  AVTALEBRUDD:  Dersom PDP fastslår, etter å ha utøvet rimelig skjønn eller etter å ha mottatt velgrunnede og plausible klager fra utenforstående, at Du er iferd med å bryte denne avtalen eller overtre gjeldende lov eller forskrifter, forbeholder PDP seg retten til, uten forvarsel, å etterforske saken, informere tredjemenn om slike overtredelser, midlertidig blokkere eller fjerne overføringer, datafiler eller kundekontoer fra sine servere og systemer eller blokkere  adgangen til Tjenestene etter forgodtbefinnende.

12.  ANSVARSFRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER:  I DEN UTSTREKNING  GJELDENDE RETTSREGLER GIR ADGANG TIL DET SKAL PDP, DETS MOR- OG DATTERSELSKAPER, ANDRE TILKNYTTEDE RETTSSUBJEKTER OG DETS LEVERANDØRER  OG LISENGIVERE VÆRE FRITATT FOR ALT ANSVAR FOR PERSONSSKADE, SÆRLIGE ERSTATNINGSBELØP, ERSTATNING AV AVLEDET, PUNITIV, EKSEMPLARISK ELLER INDIREKTE NATUR, DERI INNBEFATTET,  MEN UTEN BEGRENSNING FORØVRIG, ERSTATNING FOR TAPT FORTJENESTE, SVIKT I OVERFØRING ELLER MOTTAK AV DATA, TAP AV FORTROLIG INFORMASJON, AVBRUDD I VIRKSOMHET, BRUDD PÅ PERSONVERN, TAP ELLER FORVANSKNING AV DATA, SVIKT I MOTTAK ELLER BACKUP AV DATA (ELLER ARKIVERTE DATA) OG ENHVER ANNEN FORM FOR ØKONOMISK TAP, OPPSTÅTT SOM FØLGE AV TJENESTENE, INNHOLD FRA TREDJEMENN, PROGRAMVARE ELLER FUNKSJONALITET BRUKT I FORBINDELSE MED MED TJENESTENE ELLER DENNE AVTALEN, UAVHENGIG AV ÅRSAKSFORLØP, UANSETT ARTEN AV JURIDISK DOKTRIN SOM LEGGES TIL GRUNN (KONTRAKT, SKADEBETINGENDE HANDLING ELLER EN ANNEN JURIDISK TEORI) OG UAVHENGIG OM PDP, DETS MOR- OG DATTERSELSKAPER OG ANDRE TILKNYTTEDE RETTSUBJEKTER SÅ VEL SOM PDP’S LEVERANDØRER OG LISENSGIVERE ER OPPMERKSOMME PÅ MULIGHETEN AV SLIKE TAP.  UTEN Å INNSKRENKE OMFANGET AV DET FOREGÅENDE, SKAL PDP’S OG DETS MOR-OG DATTERSELSKAPERS OG ANDRE TILKNYTTEDE RETTSUBJEKTERS MAKSIMALE ERSTATNINGSANSVAR SOM FØLGE AV BESTEMMELSER I DENNE AVTALEN TOTALT IKKE OVERSKRIDE SUMMEN AV ALLE BELØP DU HAR BETALT TIL PDP I FORBINDELSE MED TJENESTENE OG SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET OVERSKRIDE $250. DISSE ANSVARSFRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER SKAL LEGGES TIL GRUNN SÅ LANGT DET ER TILLATT UNDER GJELDENDE RETT.

Du erkjenner og godtar at PDP ikke skal holdes ansvarlig for funksjonalitetsbrist i Tjenestene forårsaket av eller som følge av installasjon, bruk eller deaktivering av Programvaren eller Tjenesten i tilknytning til Din innretning, hva enten det blir gjort av Deg eller en tredjemann med eller uten Ditt samtykke.

13.  SKADESLØSHOLDELSE:  Du vedtar herved en plikt til å forsvare og holde PDP og dets mor- og datterselskaper og andre tilknyttede rettsubjekter  og PDS’s leverandører og lisensgivere, samt disses respektive selskapsledelser og styremedlemmer, ansatte, representanter, advokater, lisensgivere, leverandører av varer og tjenester og rettsslige  efterfølgere  skadesløse for alle krav, rettsprosesser, tap, skade, erstatningsansvar, omkostninger og utgifter (inkludert men ikke begrenset til rimelige utgifter til advokathjelp og rettsomkostninger) av enhver art som oppstår som følge av: (i) Din adgang til og bruk av Tjenestene eller innhold eller tjenester fra utenforstående; (ii) Ditt mislighold av Dine forpliktelser i henhold til denne Avtalen; (iii) Din krenkelse av andres rettigheter, inkludert krenkelse av deres  immaterialrettigheter, forretningshemmeligheter og relevante krenkelser av deres personvern eller forbrukerrettigheter; (iv) Dine lovovertredelser; eller (v) Din uaktsomhet eller klanderverige oppførsel.  Disse forpliktelsene bortfaller ikke som følge av en eventuell oppsigelse, utløp av, kansellering eller modifisering av denne Avtalen.  PDP forbeholder seg retten til, på din bekostning, å påta seg ansvaret for og kontrollen over forsvaret mot slike krav, og du påtar Deg herved å yde PDP Din fulle bistand i forbindelse med forsvaret av slike saker.

14.  LOVVALG, FORUMVALG OG JURISDIKSJON:  Alle tvister, rettigheter og plikter som oppstår i forbindelse med denne Avtalen eller med Tjenestene skal tolkes, avgjøres og tvangsfullbyrdes i henhold til Californias lover uten at det tas hensyn til Californias rettsvalgsbestemmelser.  Forum for løsning av rettstvister skal ligge i Los Angeles kommune i California.

15.  TVUNGEN VOLDGIFT; VENNLIGST LES DENNE VOLDGIFTSKLAUSULEN NØYE.  DEN ANGÅR DINE RETTIGHETER.

A.  Problemer du måtte oppleve i forbindelse med denne avtalen eller med Tjenestene kan vanligvis løses ved at du tar kontakt med PDP’s kundetjeneste ved å ringe 1-800-331-3844 dersom du befinner deg i USA eller ved å besøke support.pdp.com hvis du befinner deg utenfor USA.  SKULLE DET UNNTAKSVIS SKJE AT EN UOVERENSTEMMELSE ELLER ET KRAV FORBUNDET MED EN UOVERENSSTEMMELSE (HERETTER ‘KRAV’) IKKE LAR SEG LØSE GJENNOM DIREKTE DIALOG, SKAL KONFLIKTEN LØSES VED HJELP AV ENDELIG OG BINDENDE VOLDGIFT SOM SKAL ADMINISTRERES AV JUDICIAL ARBITRATION AND MEDIATION SERVICES, INC. (‘JAMS’) I HENHOLD TIL JAMS’ REGLER OG PROSEDYRER FOR FORENKLET VOLDGIFT ELLER SENERE UTGAVER DERAV (‘JAMS REGLER’). VALG AV VOLDGIFTSMANN SKAL FOREGÅ I HENHOLD TIL JAMS REGLER MED DET FORBEHOLD AT VOLDGIFTSMANNEN MÅ VÆRE ERFAREN OG MÅ HA ADVOKATBEVILLING I CALIFORNIA. VOLDGIFT INNLEDET I HENHOLD TIL DENNE PARAGRAFEN SKAL FINNE STED I LOS ANGELES KOMMUNE, CALIFORNIA.

B.  Det er partenes intensjon at Voldgiftsklausulen skal gis en bred fortolkning, og skal omfatte enhver konflikt som: (1) oppstår som resultat av eller i forbindelse med Tjenestene eller denne Avtalen eller som har noe å gjøre med rettsforholdet mellom Deg og Oss, uansett om konflikten er grunnet i kontrakt, erstatningsrett, lovgivning, svik, villedende utsagn eller andre rettsgrunnlag; (2) oppsto enten før Du og Vi inngikk Voldgifsklausulen eller Avtalen eller oppstår etter at Voldgiftsklausen eller Avtalen blir opphevet; og (3) som er gjenstand for en verserende rettssak basert på et klassesøksmål som du ikke er part i som medlem av an autorisert klasse.  Til tross for denne Voldgiftsklausulen er Du ikke forhindret fra å innlede et individuelt søksmål i en domstol som behandler saker hvor det omstridte beløpet er svært begrenset (‘small claims court’). Du er heller ikke avskåret fra å underrette føderale, delstatlige eller lokale myndigheter eller organisasjoner om Din konflikt med Oss.  Slike myndigheter og organisasjoner kan muligens være Deg behjelpelige med å søke rettslig sanksjon.

C. FRASKRIVELSE AV RETTEN TIL Å DELTA I KLASSESØKSMÅL OG FRASKRIVELSE AV RETTEN TIL JURY:  DU OG VI ER ENIGE OM KUN Å FORFØLGE KRAV MOT HVERANDRE I VÅR INDIVIDUELLE KAPASITET OG IKKE SOME SAKSØKER ELLER MEDLEM AV EN KLASSE I ET KLASSESØKSMÅL ELLER LIGNENDE SØKSMÅL.  DENNE FRASKRIVELSE OMFATTER RETTEN TIL Å REISE KRAV I ELLER DELTA I KLASSEVOLDGIFTSSAKER ELLER DOMSTOLSPROSESSER AV KLASSEKARAKTER.  DU OG VI ER OGSÅ ENIGE OM Å FRASKRIVE OSS RETTEN TIL RETTERGANG MED JURY.

D. Dom eller kjennelse for deklaratoriske eller midlertidige forføyninger kan bare innvilges i den utstrekning det er nødvendig for å gjennomføre en parts individuelle krav.

16.  DINE RETTIGHETER ER UOVERDRAGELIG OG BORTFALLER VED DØDSFALL:  Du er innforstått med at din konto er uoverdragelig og at den kanselleres automatisk ved din eventuelle bortgang.

17.  UNDERRETNINGER OG VARSLER: Ved å ta i bruk Tjenestene vedtar du å motta alle henvendelser, varsler og underretninger i forbindelse med Tjenestene (samlet, ‘Varsler’) i skriftlig, SMS eller elektronisk form. Alle Varsler fra Deg eller Dine representanter til PDP skal være i skriftlig form og skal anses mottatt ved personlig levering eller postlegging med alminnelig US post, registrert post eller sertifisert post eller via kurer med levering neste dag til følgende adresse eller til andre navn og adresser i henhold til underretning fra PDP.

Attn: Corporate and Legal Affairs
2300 W. Empire Avenue
Suite 600
Burbank, California 91504 (USA)

18.  DIVERSE:  Denne Avtalen, med de mulige unntak som følger fra denne paragrafen, utgjør alene og i sin helhet det kontraktsmessige forhold mellom Deg og PDP med hensyn på Tjenestene og  erstatter i sin helhet all tidligere og samtidig forståelse mellom partene med hensyn til Avtalens emneområde. PDP’s unnlatelse av å påberope seg eller utøve rettigheter eller bestemmelser i henhold til Avtalen kan ikke brukes som argument for at PDP har gitt varig avkall på slike rettigheter og bestemmelser.  Hvis en bestemmelse i Avtalen blir kjent ugyldig eller lovstridig skal den bare tilsidesettes i den utstrekning slik ugyldighet nødvendiggjør det;  resten av bestemmelsen og alle øvrige bestemmelser i Avtalen skal fortsatt stå ved makt.

Ved å søke adgang til og bruke Tjenestene erkjenner du at du har lest og forstått og godtar å være bundet av denne Avtalen, inkludert bestemmelsene om ansvarsbegrensning, skadesløsholdelse og tvungen voldgift.

Dersom du er uenig i bestemmelsene i denne Avtalen må du avstå fra å søke adgang til og benytte deg av Tjenestene.

Performance Designed Products, PDP og deres respektive logoer er varemerker og/eller registrerte varemerker som tilhører Performance Designed Products LLC. Alle øvrige varemerker brukt i denne avtalen tilhører deres respektive eiere.

TM og (c)2017 Performance Designed Products LLC. Alle rettigheter forbeholdes.