NB:  Denne Licensaftale med Slutbruger (herefter ‘LMS’ eller ‘Avtale’) inneholder ansvarsbegrænsinger og ansvarsfraskrivelser til fordel for licensgiveren, Performance Designed Products LLC (‘PDP’) i Paragraf 12  og inneholder en bestemmelse om brug af tvungen voldgift  i sivile søgsmål i Paragraf 15.  Venligst les disse paragrafer omhyggeligt gjennom før du benytter dig af Softwaren eller Tjenestene (slik disse ord defineres senere i Aftalen).

Den engelske originalversjon av Aftalen er PDP’s offisielle og bindende fastsættelse av brugerens rettigheder og pligter med hensyn til PDP’s Afterglow Configuration App Software og tilknyttede Tjenester (som nærmere definert i Aftalen).  Skulle der oppstå tolkningskonflikter mellom den engelsksproglige Aftalen og dens danske oversættelse skal den engelsksproglige versjon være fremherskende.

1.  RETSLIG BINDENDE AFTALE:  De følgende aftalevilkår utgjør en rettslig bindende aftale mellom dig som licenstager, enten personlig eller i egenskap av autoriseret repræsentant for en anden (i begge tilfelle defineret som ‘Du’, ‘Dig’ , eller ‘Din’) og PDP, og fastlægger de betingelser hvorunder Afterglow Configuration App softwaren (‘Softwaren’) og relaterede tjenester, produkter, innhold, og tilgjængelige nætsider (tilsammen med Softwaren kollektivt defineret som ‘Tjenestene’) licensieres til Dig. I denne Aftalen henviser  henholdsvis ‘PDP’, ‘Vi’, ‘Oss’, og ‘Vores’ til Performance Designed Products LLC. Hvis Du gir andre adgang eller tilladelse til at bruge Tjenestene via Din konto, eller Du handler på vegne af  slike personer skal de anses for at være inkluderet i definisjonen av ‘Du’, ‘Dig’ og ‘Din’ som ordene bruges i denne Aftale.  PDP har rett til at forandre eller erstatte disse aftalebetingelser med andre betingelser til enhver tid og uden forvarsel medmindre slik varsel er påkrevet under gjeldende lov. Du bør fra tid til annen gjøre Dig kjent med den til enhver tid gjeldende versjon af denne Aftalen.

2.  BRUG AF OG ADGANG TIL TJENESTENE:  Du er licensmottager, ikke køber av PDP’s Tjenester og licensen er kun for brug med streng overholdelse af aftalebetingelsene etableret i denne Aftale. Det er en forutsetning for Din brug af og adgang til Tjenestene at (i) Du, Din værge, eller Din lovlige repræsentant er myndig og har lovlig kapacitet til at inngå en gyldig aftale; (ii) Din bruk av Tjenestene begrænses til lovligt og personlig bruk; og (iii) Du overholder bestemmelserne i denne Aftalen når du bruger Tjenestene.  Du er selv ansvarlig for alle krav, skader, tab, omkostninger, udgifter og andre økonomiske byrder der måtte påløbe som følge af manglende sikring af adgangen til Din brugerinnretning (hvad enten sådan manglende sikring oppstår med eller uden Din viden eller samtykke).

3. BEGRÆNSET LICENS:  Betinget av Din overholdelse til enhver tid af aftalebetingelserne i denne Aftalen gis Du hermed en gjenkallelig, personlig og ikke overførbar, ikke eksklusiv personlig licens til at installere og bnytte Dig af Tjenestene på din Xbox konsoll eller på en privat computer der Du eier eller råder over og til at opnå adgang til og anvende Tjenestene på sådanne innretninger.

4.  TJENESTENE:  Softwaren gør det muligt for Dig at gøre det følgende på din Xbox Controller: (A) instilling af din controller for prismatisk belysning; (B) justering og fastlåsing af vibrasjonsstyrken på contolleren herunder justering av lyden på hver enkelt motor og full utkobling av motorene så at vibrasjonsmodus helt elimineres; (C) utføre hurtige lydjusteringer ved hjelp af Softwaren som f.eks. justering av lydniveauet fra 0 % til 100 % ved bruk av volummåleren, regulere sammensetningen av spill og chat, tilpasse hodetelefoner til Dine personlige behov ved hjelp av mikrofonens kontrollmåler og dempe volumet, mikrofonen, individuelle spill og chat lyd; (D) tilpasse Din personlige spillopplevelse ved at benytte de dobbelte multi-funksjonelle hjulene med 6 programmerbare effekter som kan reguleres eller frakobles; (E) konstruere en profil for samtlige af Dine spill eller bygge separate profiler for flere spill; (F) visuelt variere Dine personlige instillinger blant Programvarens andre egenskaper og ydelser.

5. BRUKSBEGRÆNSINGER:  Du bekræfter at Du ikke vil opptre i strid med aftalebetingelserne etableret i denne Aftale, og videre at:

A. Du ikke selv vil og heller ikke vil tillate eller sette andre i stand til at (i) gøre forsøg på at dekompilere, reverse engineere, disassemble eller på nogen måte avlede kildekoden fra Softwaren; (ii) modifisere, tilpasse, forbedre, lave nye funksjoner eller skabe deriverte produkter baserede på Tjenestene (iii) bruge, kopiere, modifisere, forandre eller overføre Tjenestene i strid med denne Aftalen eller gældende rettsregler og forordninger; (iv) leie ut, selge, videreforhandle eller sublicensiere Tjenestene eller nogen del av dem; (v) fjerne, tildekke eller forandre varsler om ophavsret, varemerker eller andre varsler om gyldige  eiendomsrettigheder enten fra PDP eller andre, eller (vi) benytte Tjenestene eller nogen del av dem mens Du betjener tungt maskineri eller er engageret i andre aktiviteter hvori manglende oppmærksomhed kan føre til skade på person, dødsfald eller skade på eiendom; og

B. Du vil afstå fra at misbruge Tjenestene og  forstår at ‘misbrug’ av Tjenestene inkluderer, uten begrænsning forøvrig, brug av Tjenestene på en måte der (i) overtræder andres rett til brug av Tjenestene eller påvirker PDP’s mulighed til at levere Tjenestene; (ii) strider mot ophavsret, varemærke eller andre immaterielle rettigheder, avslører forretningshemmeligheter eller annen konfidensiell informasjon i strid med  aftaler om hemmelighetsholdelse; (iii) er svigagtig, ulovlig eller inneholder ærekrenkende eller lovstridig information; (iv) ærekrenker, fredsforstyrrer, forfølger, truer eller på annen måte krenker andres rettigheder eller privatliv; (v) fremmer eller gir vejledning i lovstridig virksomhed; (vi) oppfordrer til kriminell adfærd eller adfærd der kan føre til civilretligt ansvar; (vii) bruger Tjenestene på en innretning uden tillatelse, uanset om det angår en innretning som er stjålet, tabt eller brugt uten tillatelse;  (viii) manipulerer med eller etablerer en uautoriseret forbindelse til en Xbox konsoll, computer eller nogen anden innretning som Du hverken eier eller har adgang eller brugsrett til; (ix) innebærer videresalg av nogen del af Tjenestene til nogen person eller organisation; eller (x) spreder viruser eller datamaskin kode, datafiler eller software der forstyrrer, ødelegger eller begrenser funktionaliteten til en Xbox innretning,  datasoftware eller maskinvare; (xi) overtræder eksisterende lov og forordninger.

C.  Du vedtager videre at avstå fra at: (i) søke adgang til en ikke offentlig tilgjengelig del av Vores Tjenester; (ii)  sende viruser, ormer eller malware av nogen art eller for noget formål; (iii) at sonde, scanne, skade eller teste Tjenestenes sårbarhet eller sårbarheten til nogen tilknyttet tjeneste, system eller netværk eller at omgå en sikkerhetsforanstaltning eller et autentiseringskrav.

6.  TJENESTEBEGRÆNSINGER:  PDP garanterer ikke kvaliteten, klarheten, nøyaktigheten eller korrektheten af resultaterne du oppnår fra Tjenestene.  Du forstår og accepterer at resultaterne Du oppnår og innholdet du gives adgang til ved hjelp av Tjenestene er ikke nødvendigvis nøyaktige, tidsmessige, pålitelige eller af god kvalitet. Under ingen omstændighed skal PDP holdes ansvarlig overfor Dig eller nogen anden som følge af forsøk på at rekonstruere eller utviske data på Din  Xbox konsoll eller din computer.

7. SIKKERHED:  Tjenestene er udelukkende til brug for Dig personlig. Hvis du mener at Din Xbox konsoll eller Din computer er blevet stjålet må du søge bistand hos dine lokale politimyndigheter. Du forstår videre at Programvarens funktioner undertiden kan svigte og at Softwaren kan inneholde feil og defekter og kan utsettes for inntrengning, forvanskning, skade eller funktionssvigt. Hvis Softwaren svigter eller deaktiveres eller fjernes fra Din Xbok konsoll, med eller uten samtykke fra Dig vil Tjenestene og dets funtioner kunne feile. Du er selv eneansvarlig for alle pengekrav, erstatningskrav, tab og skader som følge av at personlig information, data eller materiale installeret på din innretning kommer på avveie eller misbruges uten Dit samtykke af nogen grund, selv om det sker som følge av en svigt i Tjenestene eller som resultat av deaktivering eller sletting av Softwaren med eller uden Din viden eller samtykke.

8.  BETALING:  Du er pliktig til at betale alle vederlag som påløper Din konto i forbindelse med Tjenestene uanset om Du har nedlastet, intalleret eller brugt Softwaren eller ikke.  PDP kan ikke holdes ansvarlig for krav, tab eller skade som skyldes manglende rettidig betaling av skyldige beløb.  PDP forbeholder sig retten til at forandre satserne som påløber for brug av Tjenestene og tilknyttede tjenester til enhver tid og vil ta rimelige skritt til å gi deg forvarsel om sådanne endringer.

9. RETTIGHEDERNE TIL TJENESTENE OG SOFTWAREN:  Du forstår at (i) alle imaterielle rettigheder sådan som ophavsrett, patenter, varemærker, og lignende rettigheter tilhører PDP og dets eventuelle licengivere; (ii) Softwarens kildekode og objektkode samt dens format, kataloger, spørremetoder, algoritmer, struktur og lignende information er og forbliver PDP’s og dets eventuelle licensgiveres ubegrænsede eiendom; (iii) Du erhverver ingen immaterielle rettigheder til Tjenestene eller til den software der stilles til Din disposisjon i forbindelse med Tjenestene, hverken  i henhold til implicit erhverv, passivitetsvirkninger eller andre retslige principer; og (iv) alle rettigheder der ikke er utrykkelig overført til Dig i denne Aftalen forbliver PDP’s eiendom uden begrænsning.

10. INGEN GARANTIER:  DU VEDTAR HERVED UTTRYKKELIG, I DEN UTSTREKNING GÆLDENDE RET TILLATER DET, AT DIN BRUG AV TJENESTENE SKER PÅ DIN EGEN RISIKO OG ETTER DITT EGET SKØN. TJENESTENE STILLES TIL RÅDIGHET UTEN GARANTIER OG KUN MED DEN TILGJENGELIGHET SOM ER TIL STEDE TIL ENHVER TID OG UTEN GARANTIER AV NOGEN ART.

I DEN UDSTRÆKNING GÆLDENDE RET TILLATER DET FRASKRIVER PDP OG DETS EVENTUELLE LEVERANDØRER OG LICENSGIVERE SIG ENHVER FORM FOR GARANTI, BÅDE UTTRYKKELIG OG UNDERFORSTÅT, INKLUDERET MEN UDEN BEGRÆNSNING FORØVRING IMPLICITE GARANTIER OM OMSÆTTELIGHET, ANVENDELIGHET TIL BESTEMTE FORMÅL, NØYAKTIGHET, KVALITET OG FRAVÆR AV BRUDD PÅ IMMATERIELLE RETTIGHEDER.

Hverken PDP eller dets leverandører kan garantere (i) at din brug av Tjenestene kommer til at forblive uforstyrred; (ii) at Tjenestene vil vise sig funktionelle, kontinuerlige, feilfri eller uden defekter, eller at de vil tilfredstille dine behov; (iii) Tjenestenes sikkerhed, pålidelighed, kvalitet, eller betimelighed; eller (iv) at feil, defekter og ydelsessvigt i Tjenestene vil blive korrigeret.  Nedlasting av innhold eller materiale sker etter Ditt eget skøn og på Din egen risiko og Du er alene ansvarlig for enhver skade eller tab der påføres Din Xbox konsoll eller Din computer eller enhver annen form for tab eller skade som følge av  din nedlasting av Softwaren eller annet innhold. Ingen råd, vejledning , anbefaling eller information Du modtager fra PDP eller nogen annen instans i forbindelse med Tjenestene, enten i skriftlig eller muntlig form, skal oppfattes som en garanti medmindre det er gjort udtrykkeligt klart i denne Aftale. Du forstår og accepterer at uden de ovennevnte ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrænsninger er det muligt at PDP ville være ute av stand til å tilbyde Softwaren og Tjenestene.

11.  AVTALEBRUD:  Dersom PDP fastslår, etter å ha utøvet rimeligt skøn eller efter at have mottaget velgrundede og plausible klager fra annet hold, at Du er iferd med at overtrede denne Aftalen eller gjeldende love eller forskrifter, forbeholder PDP sig retten til, uden forvarsel, at undersøge sagen, informere tredjemenn om slike overtredelser, midlertidig blokkere eller fjerne overføringer, datafiler eller kundekontoer fra sine servere og systemer eller blokkere  adgangen til Tjenestene efter forgodtbefinnende.

12.  ANSVARSFRASKRIVELSER OG BEGRÆNSNINGER:  I DEN UTSTREKNING  GÆLDENDE RETSREGLER GIVER ADGANG TIL DET SKAL PDP, DETS MODER- OG DATTERSÆLSKABER, ANDRE TILKNYTTEDE RETTSSUBJEKTER SAMT DERES LEVERANDØRER  OG LICENGIVERE VÆRE FRITAGET FRA ALT ANSVAR FOR PERSONSKADE, SÆRLIGE ERSTATNINGSBELØB, ERSTATNING AV AVLEDET, PUNITIV, EKSEMPLARISK ELLER  INDIREKTE NATUR, DERI INNBEFATTET,  MEN UDEN BEGRÆNSNING FORØVRIG, ERSTATNING FOR TABT PROFIT, SVIGT I OVERFØRING ELLER MOTTAGELSE AV DATA, TAB AV FORTROLIG INFORMASJON, AVBRUD I VIRKSOMHET, BRUD PÅ PERSONVERN, TAB ELLER FORVANSKNING AV DATA, SVIGT I MODTAGELSE ELLER BACKUP AV DATA (ELLER ARKIVEREDE DATA) OG ENHVER ANDEN FORM FOR ØKONOMISK TAB, OPSTÅT SOM FØLGE AV TJENESTENE, INDHOLD FRA TREDJEMENN, SOFTWARE ELLER FUNKTIONALITET BRUGT I FORBINDELSE MED MED TJENESTENE ELLER DENNE AFTALEN, UAFHÆNGIG AV ÅRSAKSFORLØB, UANSET ARTEN AV JURIDISK DOKTRIN DER LÆGGES TIL GRUND (KONTRAKT, SKADEBETINGENDE ADFÆRD ELLER NOGEN ANNEN JURIDISK TEORI) OG UAFHÆNGIG AF OM PDP, DETS MODER- OG DATTERSELSKABER OG ANDRE TILKNYTTEDE JURIDISKE ENHEDER SÅ VEL SOM PDP’S LEVERANDØRER OG LICENSGIVERE ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOMME PÅ MULIGHEDEN AV SÅDANNE TAB.  UTEN AT INNSKRENKE OMFANGET AV DET FOREGÅENDE, SKAL PDP’S OG DETS MODER-OG DATTERSELSKABERS OG ANDRE TILKNYTTEDE JURIDISKE ENHEDERS ERSTATNINGSANSVAR SOM FØLGE AV BESTÆMMELSER I DENNE AVTALE TOTALT IKKE OVERSKRIDE SUMMEN AV ALLE BELØP DU HAR BETALT TIL PDP I FORBINDELSE MED TJENESTENE OG SKAL IKKE UNDER NOGEN OMSTENDIGHED OVERSKRIDE $250. DISSE ANSVARSFRASKRIVELSER OG BEGRÆNSNINGER SKAL ANVENDES SÅ LANGT TILLADT UNDER GÆLDENDE RET.

Du accepterer at PDP ikke kan holdes ansvarlig for funktionalitetsbrist i Tjenestene forårsaget af eller som følge af installation, brug eller deaktivering av Softwaren eller Tjenesten i tilknytning til Din innretning, hvad enten det bliver gjort av Dig eller nogen anden person med eller uden samtykke fra Dig.

13.  SKADESLØSHOLDELSE:  Du påtager dig herved en pligt til at forsvare og holde PDP og dets moder- og datterselskaber og andre tilknyttede juridiske enheder og PDS’s leverandører og licensgivere, samt disses respektive selskabsledelser og styremedlemmer, ansatte, repræsentanter, advokater, licensgivere, leverandører av varer og tjenester og retslige  efterfølgere  skadesløse for alle krav, retsprosesser, tab, skade, erstatningsansvar, omkostninger og udgifter (inkludert men ikke begrenset til rimelige udgifter til advokatbistand og processomkostninger) av enhver art som oppstår som følge av: (i) Din adgang til og brug af Tjenestene eller innhold eller tjenester fra udenforstående; (ii) Ditt mislighold af Dine forpligtelser i henhold til denne Aftale; (iii) Din krænkelse av andres rettigheder, herunder krænkelse av deres  immaterialretigheder, forretningshemmeligheder og relevante krænkelser av deres personvern eller forbrukerretigheder; (iv) Dine lovovertredelser; eller (v) Din uaktsomhed eller klanderverdige adfærd.  Disse forpligtelsene bortfaller ikke som følge av en eventuell oppsigelse, utløb af, kansellering eller modifisering af denne Aftalen.  PDP forbeholder seg en rett til, på din bekostning, at påtage sig ansvaret for og kontrollen over forsvaret mot sådanne krav, og du påtager Dig herved at yde PDP Din ubegrænsede bistand i forbindelse med forsvaret av sådanne retsager.

14.  LOVVALG, VÆRNETING OG JURISDIKTION:  Alle tvister, rettigheder og pligter der opstår i forbindelse med denne Aftalen eller med Tjenestene skal fortolkes, avgøres og håndhæves i henhold til Californias lover uten at der tages hensyn til Californias bestæmmelser om lovvalg.  Værneting for løsning av retstvister skal ligge i Los Angeles kommune i California.

15.  TVUNGEN VOLDGIFT; VENLIGST LES DENNE VOLDGIFTSKLAUSULEN INDGÅENDE.  DEN PÅVIRKER DINE RETTIGHEDER.

A.  Problemer du vil kunne opleve i forbindelse med denne Aftalen eller med Tjenestene kan normalt løses ved at du tager kontakt med PDP’s kundetjeneste ved at ringe 1-800-331-3844 dersom du befinder dig i USA eller ved at besøge support.pdp.com hvis du befinner dig utenfor USA.  SKULLE DET UNTAGELSESVIS SKE AT UOVERENSTEMMELSER ELLER ET KRAV FORBUNDET MED EN UOVERENSSTEMMELSE (HEREFTER ‘KRAV’) IKKE LAR SIG LØSE GJENNOM DIREKTE DIALOG, SKAL KONFLIKTEN LØSES VED HJELP AF ENDELIG OG BINDENDE VOLDGIFT SOM SKAL ADMINISTRERES AV JUDICIAL ARBITRATION AND MEDIATION SERVICES, INC. (‘JAMS’) I HENHOLD TIL JAMS’ REGLER OG PROSEDYRER FOR FORENKLET VOLDGIFT ELLER SENERE UTGAVER DERAV (‘JAMS REGLER’). VALG AV VOLDGIFTSMANN SKAL FOREGÅ I HENHOLD TIL JAMS’ REGLER MED DET FORBEHOLD AT VOLDGIFTSMANNEN MÅ VÆRE ERFAREN OG MÅ HA ADVOKATBEVILLING I CALIFORNIA. VOLDGIFT INNLEDET I HENHOLD TIL DENNE PARAGRAF SKAL FINNE STED I LOS ANGELES KOMMUNE, CALIFORNIA.

B.  Det er partenes intensjon at Voldgiftsklausulen skal gives en bred fortolkning, og skal omfatte enhver konflikt som: (1) oppstår som resultat aF eller i forbindelse med Tjenestene eller denne Aftale eller som har noget at gøre med forholdet mellom Dig og Oss, uansett om konflikten er grundet i kontrakt, culpaansvar, lovgivning, svik, vildledende utsagn eller annet retsgrunnlag; (2) oppstod enten før Du og Vi inngikk Voldgiftsklausulen eller Aftalen eller oppstår efter at Voldgiftsklausen eller Aftalen er blevet opphevet; og (3) som er gjenstand for en verserende retssag basert på et klassesøgsmål som du ikke er part i som medlem av an autorisert klasse.  Til trods for denne Voldgiftsklausulen er Du ikke forhindret fra at inlede et individuelt søksmål i en domstol der behandler sager hvori det omstridte beløb er særdeles lavt (‘small claims courts’). Du er heller ikke avskåret fra at underrette føderale, delstatlige eller lokale myndigheter eller organisationer om Din konflikt med Oss.  Slike myndigheter og organisationer kan være Dig behjælpelige med din retslige situation.

C. FRASKRIVELSE AV DIN RET TIL AT DELTAGE I KLASSESØGSMÅL OG FRASKRIVELSE AV RET TIL JURY:  DU OG VI ER ENIGE OM KUN AT FORFØLGE KRAV MOT HINANDEN I VORES INDIVIDUELLE KAPASITET OG IKKE SOM SAGSØGER ELLER MEDLEM AV EN KLASSE I ET KLASSESØGSMÅL ELLER LIGNENDE SØGSMÅL.  DENNE FRASKRIVELSE OMFATTER RET TIL AT REISE KRAV I ELLER DELTA I KLASSEVOLDGIFTSSAGER ELLER DOMSTOLSPROSESSER AV KLASSEKARAKTER.  DU OG VI ER OGSÅ ENIGE OM AT FRASKRIVE OSS VORES RET TIL AT FØRE SAGEN FOR EN JURY.

D. Dom eller kjennelse for deklaratoriske eller midlertidige forføyninger kan bare innvilges i den udstrækning det er nødvendigt for at genomføre en parts individuelle krav.

16.  DINE RETTIGHEDER ER UOVERDRAGELIGE OG BORTFALLER VED DØDSFALL:  Du er innforståt med at din konto er uoverdragelig og at den kanselleres automatisk ved din eventuelle bortgang.

17.  UNDERRETNINGER OG VARSLER: Ved at tage Tjenestene i brug vedtager du at mottage alle henvendelser, varsler og underretninger i forbindelse med Tjenestene (samlet, ‘Varsler’) i skriftlig, SMS eller elektronisk form. Alle Varsler fra Dig eller Dine repræsentanter til PDP skal være i skriftlig form og skal anses modtaget ved personlig aflevering eller postlegning med alminnelig US post, registrered post eller certifisered post eller via kurer med levering neste dag til følgende adresse eller til andre navn og adresser i henhold til underretning fra PDP.

Attn: Corporate and Legal Affairs
2300 W. Empire Avenue
Suite 600
Burbank, California 91504 (USA)

18.  DIVERSE:  Denne Aftale, med de mulige unntag der følger af denne paragraf, utgjør alene og i sin helhet det kontraktsmessige forhold mellom Dig og PDP med hensyn til Tjenestene og  erstatter i sin helhet all tidligere og samtidige kommunikasjoner og forståelse mellom partene med hensyn til Avtalens genstand. PDP’s unnladelse af at påberope sig eller utøve rettigheder eller bestemmelser i henhold til Aftalen kan ikke bruges som argument for at PDP har givet varig avkall på slike rettigheder og bestemmelser.  Hvis en bestæmmelse i Aftalen bliver kendt ugyldig eller ulovlig skal den bare uderkendes i den utstrekning sådan ugyldighet nødvendiggør det;  resten av bestæmmelsen og alle andre bestemmelser i Aftalen skal fortsatt stå ved makt.

Ved at søke adgang til og ved at benytte Tjenestene accepterer Du at Du har læst og forstått og godtar at være bundet av denne Avtale, herunder bestemmelserne om ansvarsbegrensning, skadesløsholdelse og tvungen voldgift.

Dersom du er uenig i bestemmelserne i denne Avtale må du avstå fra at søge adgang til og benytte dig av Tjenestene.

Performance Designed Products, PDP og deres respektive logoer er varemærker og/eller registrerte varemærker der tilhører Performance Designed Products LLC. Alle andre varemærker  tilhører deres respektive eiere.

TM og (c)2017 Performance Designed Products LLC. Alle rettigheter forbeholdes.